Edictes

Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6882 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte de contractació per urgència d'una plaça de peó de la brigada, mitjançant contracte de relleu
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6427 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'aprovació definitiva d'expedients de desafectació de camins i permuta
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6234 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 6000 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de delegació de funcions als regidors
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5999 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5998 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5997 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 4945 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte de convocatòria del procés per a l'elecció del jutge/jutgessa de pau substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4103 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'informació pública d'un expedient de desafectació i permuta de camins públics