Edictes

Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4284 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública de l'aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3540 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC02/2022
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del nou Projecte d'adequació del pavelló de Llorà com espai social Fase 1
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3265 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2905 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de sol·licitud de devolució de la garantia definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2303 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del projecte de reparació del camí de Sant Nazari
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1712 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del Projecte de millora i condicionament de l'enllumenat públic de Sant Martí de Llémena i Llorà
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1366 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1119 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de comunicació prèvia d'activitats ramaderes en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable