Gestió econòmica

En aquest apartat es detallen els diferents continguts referents a la Gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.

  • El Pressupost municipal de l’any vigent i anteriors
  • L’Execució trimestral del pressupost
  • Les Modificacions pressupostàries
  • Període de pagament a proveïdors
  • L’Inventari general de patrimoni
  • La relació de convenis de col·laboració
  • Les subvencions atorgades
  • Les aportacions-subvencions concedides

Pressupost

El pressupost de cada ens local es configura com el mecanisme de gestió i planificació que permet l’adequació de totes aquestes fonts de finançament a l’execució de les despeses necessàries per dur a terme les seves competències i prestar els serveis públics corresponents. El pressupost ha de permetre a cada ens local millorar els processos de decisió, adequar la gestió dels serveis públics i servir de mecanisme de control per garantir l’estabilitat i la sostenibilitat financera.

L’estructura bàsica dels estats d’ingressos i despeses s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta estructura pot tenir en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses (classificació econòmica), les finalitats i els objectius que aquestes últimes pretenguin aconseguir (classificació per programes) o bé l’estructura organitzativa  de l’ens local (classificació orgànica).

Podeu consultar els Pressuposts aprovats d’enguany i d’exercicis anteriors en el següent enllaç

Execució trimestral del pressupost

Primer trimestre 31-03-2016 : ObligTrimF111_AJ_1-T-2016

Segon trimestre 30-06-2016 : ObligTrimF111_AJ_2-T-2016

Tercer trimestre 30-09-2016 : ObligTrimF111_AJ_3-T-2016

Quart trimestre 31-12-2016 : ObligTrimF111_AJ_4-T-2016

Primer trimestre 31-03-2017 : ObligTrimF111_AJ_1-T-2017

Segon trimestre 30-06-2017 : ObligTrimF111_AJ_2-T-2017

Tercer trimestre 30-09-2017 : ObligTrimF111_AJ_3-T-2017

Quart trimestre 31-12-2017 : ObligTrimF111_AJ_4-T-2017

Primer trimestre 31-03-2018 : ObligTrimF111_AJ_1-T-2018

Segon trimestre 30-06-2018 : ObligTrimF111_Aj_2-T-2018

Tercer trimestre 30-09-2018 : ObligTrimF111_Aj_3-T-2018

Quart trimestre 31-12-2018 : ObligTrimF111_Aj_4-T-2018

Primer trimestre 31-03-2019 : ObligTrimF111_Aj_1-T-2019

Segon trimestre 30-06-2019 : ObligTrimF111_Aj_2-T-2019

Tercer trimestre 30-09-2019 : ObligTrimF111_Aj_3-T-2019

Quart trimestre 31-12-2019 : ObligTrimF111_Aj_4-T-2019

Primer trimestre 31-03-2020 : ObligTrimF111_Aj_1-T-2020

Segon trimestre 30-06-2020 : ObligTrimF111_Aj_2-T-2020

Tercer trimestre 30-09-2020 : ObligTrimF111_Aj_3-T-2020

Quart trimestre 31-12-2020 : ObligTrimF111_Aj_4-T-2020

Primer trimestre 31-03-2021 : ObligTrimF111_Aj_1-T-2021

Segon trimestre 30-06-2021 : ObligTrimF111_Aj_2-T-2021

Tercer trimestre 30-09-2021 : ObligTrimF111_Aj_3-T-2021

Quart trimestre 31-12-2021 : ObligTrimF111_Aj_4-T-2021

Modificacions pressupostàries

Expedient MC 01/2016 : MC 01-2016

Expedient MC 02/2016 : MC-02-2016

Expedient MC 01/2017 : MC 01-2017

Expedient MC 02/2017 : MC 02-2017

Expedient MC 01/2018 : MC 01-2018

Expedient MC 02/2018 : MC 02-2018

Expedient MC 03/2018 : MC 03-2018

Expedient MC 01/2019 : MC 01-2019

Expedient MC 02/2019 : MC 02-2019

Expedient MC 03/2019 : MC 03-2019

Expedient MC 04/2019 : MC 04-2019

Expedient MC 01/2020 : MC 01-2020

Expedient MC 02/2020 : MC 02-2020

Expedient MC 03/2020 : MC 03-2020

Expedient MC 04/2020 : MC 04-2020

Expedient MC 05/2020 : MC 05-2020

Expedient MC 01/2021 : MC 01-2021

Expedient MC 02/2021 : MC 02-2021

Expedient MC 03/2021 : MC 03-2021

Expedient MC 04/2021 : MC 04-2021

Expedient MC 05/2021 : MC 05-2021

Expedient MC 06/2021 : MC 06-2021

Expedient MC 07/2021 : MC 07-2021

Expedient MC 08/2021 : MC 08-2021