Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els expedients, anuncis i bans per a general coneixement.

Exposició pública projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic SAU Vall de Llémena de Llorà

Exposició pública de l'Inventari de Camins Municipal - Aprovació inicial

Expedient de desafectació i permuta de camins públics