Medi Ambient

Volcans del Clot de l'Omera i de la Banya de Boc

Pla de Prevenció d'Incendis Forestals municipal

El municipi de Sant Martí de Llémena, està considerat com a municipi d’alt risc d’incendi, segons l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

L’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, va aprovar a l’octubre de 2009 el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi, ateses les competències en matèria de prevenció d’incendis, reconegudes a l’article 66.3.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

Aquests Plans de Prevenció d’Incendis del municipi s’han d’actualitzar cada 4 anys. Així doncs, aquí podeu consultar la darrera actualització 2021-2024 aprovada pel Ple en sessió de 31/01/2022:  PROJECTE  –  MAPA 

Delimitació de mesures de Prevenció d'Incendis Forestals

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.

La llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d’aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari.

La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d’aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.

La primera obligació directa de l’Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.

L’Ajuntament per acord del Ple de data 14 de desembre de 2015 va aprovar definitivament el Plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.

Podeu consultar el PLÀNOL, la MEMÒRIA i el PLÀNOL GENERAL.

Recordar-vos també que són  els propietaris dels habitatges i de les instal·lacions aïllades els subjectes obligats per la Llei 2/2014 a complir les determinacions d’aquesta, respecte la prevenció d’incendis i que han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.

Gestió de residus

Pla Director d'abastament d'aigua potable de Sant Martí de Llémena

Logotip-ACA

Per a la redacció del Pla Director d’abastament d’aigua potable de Sant Martí de Llémena, disposem d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.