Ple

Calendari

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de Sant Martí de Llémena.

El ple està constituït per la totalitat dels regidors/res i presidit per l’alcalde/ssa.

El Ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva.

Els punts de l’ordre del dia que figuren a les convocatòries, són: les propostes de l’equip de govern i les mocions. Les mocions poden estar presentades per qualsevol dels grups polítics municipals que integren el plenari.

Calendari de sessions ordinàries: El darrer dilluns de mes de forma trimestral (gener, abril, juliol i octubre).

Es poden convocar sessions extraordinàries sempre i quan els temes a tractar ho requereixin i l’Alcalde/ssa consideri oportú convocar la sessió extraordinària.

Convocatòries de Ple

En aquest apartat podreu consultar en format PDF les darreres convocatòries de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena:

2023

30 de gener de 2023 ConvPle30-01-2023

2022

31 de gener de 2022 ConvPle31-01-2022

25 d’abril de 2022 ConvPle25-04-2022

20 de juny de 2022 ConvPle20-06-2022

25 de juliol de 2022 ConvPle25-07-2022

24 d’octubre de 2022 ConvPle24-10-2022

23 de novembre de 2022 ConvPle23-11-2022

2021

25 de gener de 2021 ConvPle25-01-2021

26 d’abril de 2021 ConvPle26-04-2021

26 de juliol de 2021 ConvPle26-07-2021

25 d’octubre de 2021 ConvPle25-10-2021

2020

27 de gener de 2020 ConvPle27-01-2020

18 de maig de 2020 ConvPle18-05-2020

27 de juliol de 2020  ConvPle27-07-2020

26 d’octubre de 2020 ConvPle26-10-2020

16 de novembre de 2020 ConvPle16-11-2020

2019

21 de gener de 2019 ConvPle21-01-2019

01 d’abril de 2019  ConvPle01-04-2019

12 de juny de 2019 ConvPle12-06-2019

15 de juny de 2019 ConvPle15-06-2019

1 de juliol de 2019 ConvPle01-07-2019

29 de juliol de 2019 ConvPle29-07-2019

16 d’octubre de 2019 ConvPle16-10-2019

28 d’octubre de 2019 ConvPle28-10-2019

2018

27 d’abril de 2018 ConvPle27-04-2018

23 de juliol de 2018 ConvPle23-07-2018

08 d’octubre de 2018 ConvPle08-10-2018

09 de novembre de 2018 ConvPle09-11-2018

14 de desembre de 2018 ConvPle14-12-2018

2017

3 d’abril de 2017 ConvPle03-04-2017

10 de juliol de 2017 ConvPle10-07-2017

6 d’octubre de 2017 ConvPle06-10-2017

23 d’octubre de 2017 ConvPle23-10-2017

6 de novembre de 2017 ConvPle06-11-2017

4 de desembre de 2017 ConvPle04-12-2017

2016

21 de març de 2016 ConvPle21-03-16

27 de juny de 2016 ConvPle27-06-16

26 de setembre de 2016 ConvPle26-09-16

04 de novembre de 2016 ConvPleExt-04-11-16

14 de novembre de 2016 ConvPleOrd-14-11-16

Actes de Ple

En aquest apartat podreu consultar en format PDF les darreres actes de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena:

2022

31 de gener de 2022 20220131
25 d’abril de 2022 20220425
20 de juny de 2022 20220620

2021

25 de gener de 2021 20210125
26 d’abril de 2021 20210426
26 de juliol de 2021 20210726
25 d’octubre de 2021 20211025

2020

27 de gener de 2020 20200127
18 de maig de 2020 20200518
27 de juliol de 2020 20200727
26 d’octubre de 2020 20201026
16 de novembre de 2020 20201116

2019

21 de gener de 2019 20190121
01 d’abril de 2019 20190401
12 de juny de 2019 20190612
15 de juny de 2019 20190615
01 de juliol de 2019 20190701
29 de juliol de 2019 20190729
16 d’octubre de 2019 20191016
28 d’octubre de 2019 20191028

2018

27 d’abril de 2018 20180427
23 de juliol de 2018 20180723
08 d’octubre de 2018 20181008
09 de novembre de 2018 20181109
14 de desembre de 2018 20181214

2017

3 d’abril de 2017 20170403
10 de juliol de 2017 20170710
06 d’octubre de 2017 20171006
23 d’octubre de 2017 20171023
06 de novembre de 2017 20171106
04 de desembre de 2017 20171204

2016

21 de març de 2016 20160321
27 de juny de 2016 20160627
26 de setembre de 2016 20160926
04 de novembre de 2016 20161104
14 de novembre de 2016 20161114

2015

16 de març de 2015 20150316
10 de juny de 2015 20150610
13 de juny de 2015 20150613
22 de juny de 2015 20150622
29 de juny de 2015 20150629
21 de setembre de 2015 20150921
26 d’octubre de 2015 20151026
14 de desembre de 2015 20151214

2014

15 de gener de 2014 20140115
27 de gener de 2014 20140127
10 de març de 2014 20140310
23 de març de 2014 20140323
12 de maig de 2014 20140512
09 de juny de 2014 20140609
28 de juliol de 2014 20140728
22 de setembre de 2014 20140922
20 d’octubre de 2014 20141020
10 de novembre de 2014 20141110
09 de desembre de 2014 20141209

Competències del Ple

Naturalesa jurídica

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors.

Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències :

1 Competències pròpies de caràcter indelegable
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.
2 Competències de caràcter delegable
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Classes de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:

 • Ordinàries
 • Extraordinàries
 • Extraordinàries de caràcter urgent