Planejament urbanístic municipal

En aquest apartat podeu consultar els diferents instruments urbanístics del municipi.

Consulteu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) el llistat complet dels expedients vigents del municipi :

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&set-locale=ca&municipiSel=17172

RPUC – Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament

En aquest enllaç trobareu el Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Martí de Llémena, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 17 d’abril de 1996.

TEXT REFÓS DE LES NNSS DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Pla Especial Inventari i Catàleg de Masies i Cases rurals

En aquest enllaç trobareu el Text refós del Pla Especial Inventari i Catàleg de Masies i Cases rurals de Sant Martí de Llémena.

2013 – PLA ESPECIAL INVENTARI I CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

MODIFICACIÓ PUNTUAL PEU INVENTARI I CATÀLEG DE MASIES

SITMUN - Informació Territorial Cartografiada

El Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

El sistema és gestionat des del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona. Va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ens locals en matèria de sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb tecnologia web.

SITMUN Sant Martí de Llémena

SITMUN